Generelle vilkår og betingelser

Indholdsfortegnelse

Artikel 1 - Definitioner
Artikel 2 - Iværksætterens identitet
Artikel 3 - Anvendelighed
Artikel 4 - Tilbuddet
Artikel 5 - Aftalen
Artikel 6 - Fortrydelsesret
Artikel 7 - Omkostninger i tilfælde af tilbagetrækning
Artikel 8 - Udelukkelse af fortrydelsesretten
Artikel 9 - Prisen
Artikel 10 - Overensstemmelse og garanti
Artikel 11 - Levering og udførelse
Artikel 12 - Varighedstransaktioner: varighed, opsigelse og fornyelse
Artikel 13 - Betaling
Artikel 14 - Klageprocedure
Artikel 15 - Tvister
Artikel 16 - Supplerende eller anderledes bestemmelser

Artikel 1 - Definitioner

I disse vilkår og betingelser gælder følgende definitioner:

 1. Refleksionsperiode: den periode, inden for hvilken forbrugeren kan udøve sin fortrydelsesret;
 2. Forbruger: den fysiske person, der ikke handler som led i udøvelsen af et erhverv eller en virksomhed, og som indgår en fjernsalgsaftale med iværksætteren;
 3. Dag: kalenderdag;
 4. Varighed af transaktion: en fjernsalgsaftale vedrørende en række produkter og/eller tjenester, hvis leverings- og/eller købsforpligtelse er spredt over tid;
 5. Holdbart datamedie: ethvert middel, der gør det muligt for forbrugeren eller den erhvervsdrivende at lagre oplysninger, der er rettet personligt til ham, på en måde, der muliggør fremtidig konsultation og uændret reproduktion af de lagrede oplysninger.
 6. Fortrydelsesret: forbrugerens mulighed for at give afkald på fjernsalgsaftalen inden for fortrydelsesfristen;
 7. Modelform: den model for fortrydelsesformular, som den erhvervsdrivende stiller til rådighed, og som en forbruger kan udfylde, når han ønsker at udøve sin fortrydelsesret.
 8. Iværksætter: Den fysiske eller juridiske person, der tilbyder produkter og/eller tjenester til forbrugere på afstand;
 9. Aftale på afstand: en aftale, hvorefter der inden for rammerne af et system, der er organiseret af den erhvervsdrivende med henblik på fjernsalg af produkter og/eller tjenesteydelser, til og med aftalens indgåelse udelukkende gøres brug af en eller flere teknikker til fjernkommunikation;
 10. Teknologi til fjernkommunikation: midler, der kan bruges til at indgå en aftale, uden at forbrugeren og den erhvervsdrivende er sammen i samme rum på samme tid.
 11. Vilkår og betingelser: de nuværende generelle vilkår og betingelser for iværksætteren.

Artikel 2 - Iværksætterens identitet

Dosing Pump Shop;
Poortweg 1
4613BW Bergen op Zoom

Telefonnummer: 0164-321029
E-mailadresse: info@dosingpump.shop
Handelskammerets nummer: 89781147
BTW-identificatienummer: NL865106964B01

Artikel 3 - Anvendelighed

 1. Disse generelle vilkår og betingelser gælder for ethvert tilbud fra iværksætteren og for enhver fjernkontrakt og ordre indgået mellem iværksætter og forbruger.
 2. Inden fjernsalgsaftalen indgås, skal teksten til disse generelle vilkår og betingelser gøres tilgængelig for forbrugeren. Hvis dette ikke er rimeligt muligt, skal det, inden fjernsalgsaftalen indgås, angives, at de generelle vilkår og betingelser kan ses hos operatøren, og at de vil blive sendt gratis til forbrugeren på dennes anmodning så hurtigt som muligt.
 3. Hvis fjernsalgsaftalen indgås elektronisk, kan teksten til disse generelle vilkår og betingelser, uanset det foregående afsnit og inden fjernsalgsaftalen indgås, gøres tilgængelig for forbrugeren elektronisk på en sådan måde, at den let kan gemmes af forbrugeren på en holdbar databærer. Hvis dette ikke er rimeligt muligt, skal det, inden fjernsalgsaftalen indgås, angives, hvor de generelle vilkår og betingelser kan ses elektronisk, og at de vil blive sendt elektronisk eller på anden måde gratis på forbrugerens anmodning.
 4. I tilfælde af at specifikke produkt- eller servicevilkår gælder ud over disse generelle vilkår og betingelser, gælder andet og tredje afsnit mutatis mutandis, og i tilfælde af modstridende generelle vilkår og betingelser kan forbrugeren altid stole på den gældende bestemmelse, der er mest gunstig for ham.
 5. Hvis en eller flere bestemmelser i disse generelle vilkår og betingelser på noget tidspunkt er helt eller delvist ugyldige eller annullerede, forbliver aftalen og disse vilkår og betingelser i øvrigt i kraft, og den pågældende bestemmelse erstattes straks efter gensidig aftale med en bestemmelse, der så vidt muligt tilnærmer sig formålet med den oprindelige.
 6. Situationer, der ikke er dækket af disse generelle vilkår og betingelser, skal vurderes "i ånden" af disse generelle vilkår og betingelser.
 7. Uklarheder om fortolkningen eller indholdet af en eller flere bestemmelser i vores vilkår og betingelser skal fortolkes "i ånden" af disse generelle vilkår og betingelser.

Artikel 4 - Tilbuddet

 1. Hvis et tilbud har en begrænset gyldighedsperiode eller er underlagt betingelser, vil dette udtrykkeligt fremgå af tilbuddet.
 2. Tilbuddet er ikke-bindende. Iværksætteren har ret til at ændre og justere tilbuddet.
 3. Tilbuddet indeholder en fuldstændig og nøjagtig beskrivelse af de tilbudte produkter og/eller tjenesteydelser. Beskrivelsen er tilstrækkelig detaljeret til, at forbrugeren kan foretage en korrekt vurdering af tilbuddet. Hvis den erhvervsdrivende bruger billeder, er disse en sand repræsentation af de tilbudte produkter og / eller tjenester. Åbenlyse fejl eller åbenlyse fejl i tilbuddet binder ikke iværksætteren.
 4. Alle billeder, specifikationer data i tilbuddet er vejledende og kan ikke være en grund til kompensation eller opløsning af aftalen.
 5. Billeder, der ledsager produkter, er en sand repræsentation af de produkter, der tilbydes. Operatøren kan ikke garantere, at de viste farver svarer nøjagtigt til de virkelige farver på produkterne.
 6. Hvert tilbud indeholder sådanne oplysninger, at det er klart for forbrugeren, hvilke rettigheder og forpligtelser der er knyttet til accepten af tilbuddet. Dette gælder i særdeleshed:
  • prisen er inklusive skatter og afgifter;
  • eventuelle forsendelsesomkostninger;
  • den måde, hvorpå aftalen skal indgås, og hvilke handlinger der er nødvendige for at gøre det;
  • om fortrydelsesretten gælder eller ej;
  • metoden for betaling, levering og opfyldelse af aftalen;
  • perioden for at acceptere tilbuddet, eller den periode, inden for hvilken entreprenøren garanterer prisen;
  • satsen for fjernkommunikation, hvis omkostningerne ved brug af fjernkommunikationsmidlet beregnes på et andet grundlag end den almindelige basissats for det anvendte kommunikationsmiddel;
  • om aftalen arkiveres efter indgåelse, og i så fald hvor forbrugeren kan få adgang til den;
  • den måde, hvorpå forbrugeren, inden kontrakten indgås, kan kontrollere de data, han har givet i henhold til kontrakten, og om ønsket rette dem;
  • eventuelle andre sprog, som aftalen kan indgås på ud over nederlandsk;
  • de adfærdskodekser, som den erhvervsdrivende har tilsluttet sig, og den måde, hvorpå forbrugeren kan konsultere disse adfærdskodekser elektronisk; og
  • minimumsvarigheden af fjernsalgsaftalen i tilfælde af en varighedstransaktion.

Artikel 5 - Aftalen

 1. Med forbehold for bestemmelserne i stk. 4 er aftalen indgået på det tidspunkt, hvor forbrugeren accepterer tilbuddet og opfylder de betingelser, der er fastsat deri.
 2. Hvis forbrugeren har accepteret tilbuddet elektronisk, vil den erhvervsdrivende straks bekræfte modtagelsen af accepten af tilbuddet elektronisk. Så længe denne accept ikke er blevet bekræftet af iværksætteren, kan forbrugeren opløse aftalen.
 3. Hvis aftalen indgås elektronisk, skal iværksætteren træffe passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger for at beskytte den elektroniske overførsel af data og skal sikre et sikkert webmiljø. Hvis forbrugeren kan betale elektronisk, skal iværksætteren overholde passende sikkerhedsforanstaltninger.
 4. Iværksætteren kan - inden for juridiske rammer - informere sig selv om, hvorvidt forbrugeren kan opfylde sine betalingsforpligtelser, samt om alle de fakta og faktorer, der er vigtige for en ansvarlig indgåelse af fjernaftalen. Hvis iværksætteren på grundlag af denne undersøgelse har gode grunde til ikke at indgå aftalen, har han ret til at afvise en ordre eller ansøgning eller at knytte særlige betingelser til implementeringen, mens han giver grunde.
 5. Iværksætteren vil inkludere følgende oplysninger med produktet eller tjenesten til forbrugeren, skriftligt eller på en sådan måde, at det kan gemmes af forbrugeren på en tilgængelig måde på en holdbar databærer:
  • besøgsadressen på den erhvervsdrivendes virksomhed, som forbrugeren kan henvende sig til med klager;
  • betingelserne for og den måde, hvorpå forbrugeren kan udøve fortrydelsesretten, eller en klar erklæring om udelukkelse af fortrydelsesretten;
  • oplysninger om garantier og eksisterende eftersalgsservice;
  • de data, der er inkluderet i artikel 4, stk. 3, i disse betingelser, medmindre iværksætteren allerede har givet forbrugeren disse data inden aftalens gennemførelse;
  • kravene til opsigelse af aftalen, hvis aftalen har en varighed på mere end et år eller er på ubestemt tid.
 6. I tilfælde af en varighedstransaktion gælder bestemmelsen i det foregående afsnit kun for den første levering.
 7. Hver aftale indgås under suspensive betingelser om tilstrækkelig tilgængelighed af de relevante produkter.

Artikel 6 - Fortrydelsesret

Ved levering af produkter:

 1. Ved køb af produkter har forbrugeren mulighed for at opsige aftalen uden at give grunde i 14 dage. Denne afkølingsperiode starter dagen efter modtagelse af produktet af forbrugeren eller en repræsentant, der tidligere er udpeget af forbrugeren og gjort kendt for iværksætteren.
 2. I betænkningstiden skal forbrugeren håndtere produktet og dets emballage med omhu. Han vil kun pakke ud eller bruge produktet i det omfang, det er nødvendigt for at vurdere, om han ønsker at beholde produktet. Hvis han udøver sin fortrydelsesret, returnerer han produktet til iværksætteren med alt leveret tilbehør og - hvis det er rimeligt muligt - i den originale tilstand og emballage i overensstemmelse med de rimelige og klare instruktioner, som iværksætteren har givet.
 3. Hvis forbrugeren ønsker at gøre brug af sin fortrydelsesret, er han forpligtet til at meddele dette til den erhvervsdrivende senest 14 dage efter modtagelsen af produktet. Forbrugeren skal gøre opmærksom på dette ved hjælp af modelformularen. Når forbrugeren har udtrykt ønske om at gøre brug af sin fortrydelsesret, skal han returnere produktet inden for 14 dage. Forbrugeren skal bevise, at de leverede varer blev returneret rettidigt, f.eks. ved hjælp af et bevis for afsendelse.
 4. Hvis kunden ikke har udtrykt sit ønske om at bruge sin fortrydelsesret eller ikke har returneret produktet til iværksætteren efter udløbet af de perioder, der er nævnt i stk. 2 og 3, er købet en kendsgerning.

Om levering af tjenester:

 1. Når der leveres tjenesteydelser, har forbrugeren mulighed for at ophæve kontrakten uden begrundelse i mindst 14 dage fra den dag, hvor kontrakten indgås.
 2. For at gøre brug af sin fortrydelsesret skal forbrugeren overholde de rimelige og klare instruktioner, som operatøren giver på tidspunktet for tilbuddet og/eller senest ved levering.

Artikel 7 - Omkostninger i tilfælde af tilbagetrækning

 1. Hvis forbrugeren udnytter sin fortrydelsesret, vil omkostningerne ved returforsendelse højst være for hans regning.
 2. Hvis forbrugeren har betalt et beløb, refunderer iværksætteren dette beløb så hurtigt som muligt, men senest 14 dage efter tilbagetrækningen. Dette er underlagt den betingelse, at produktet allerede er modtaget tilbage af iværksætteren, eller at der kan fremlægges afgørende bevis for fuldstændig returnering. Tilbagebetaling sker via den samme betalingsmetode, som forbrugeren har brugt, medmindre forbrugeren udtrykkeligt godkender en anden betalingsmetode.
 3. Hvis produktet er beskadiget på grund af uforsigtig håndtering af forbrugeren selv, er forbrugeren ansvarlig for produktets eventuelle værdiforringelse.
 4. Forbrugeren kan ikke holdes ansvarlig for værdiforringelse af produktet, hvis ikke alle lovpligtige oplysninger om fortrydelsesretten er blevet givet af iværksætteren, dette skal gøres inden købsaftalen indgås.

Artikel 8 - Udelukkelse af fortrydelsesretten

 1. Den erhvervsdrivende kan udelukke forbrugerens fortrydelsesret for produkter som beskrevet i stk. 2 og 3. Udelukkelsen af fortrydelsesretten gælder kun, hvis den erhvervsdrivende tydeligt har angivet dette i tilbuddet, i det mindste i god tid inden aftalens indgåelse.
 2. Udelukkelse af fortrydelsesretten er kun mulig for produkter:
  • skabt af iværksætteren i overensstemmelse med forbrugerens specifikationer;
  • som tydeligvis er af personlig karakter;
  • som ikke kan returneres på grund af deres beskaffenhed;
  • som kan ødelægges eller ældes hurtigt;
  • hvis pris er underlagt udsving på det finansielle marked, som iværksætteren ikke har nogen indflydelse på;
  • for enkelte aviser og magasiner;
  • for lyd- og videooptagelser og computersoftware, hvis forsegling er blevet brudt af forbrugeren;
  • til hygiejniske produkter, hvis forsegling er blevet brudt af forbrugeren.
 3. Udelukkelse af fortrydelsesretten er kun mulig for tjenesteydelser:
  • vedrørende indkvartering, transport, restaurantvirksomhed eller fritidsaktiviteter, der skal udføres på en bestemt dato eller i en bestemt periode;
  • hvis levering er påbegyndt med forbrugerens udtrykkelige samtykke, før fortrydelsesfristen er udløbet;
  • Om væddemål og lotterier.

Artikel 9 - Prisen

 1. I den gyldighedsperiode, der er angivet i tilbuddet, vil priserne på de tilbudte produkter og/eller tjenester ikke blive forhøjet, bortset fra prisændringer på grund af ændringer i momssatser.
 2. I modsætning til det foregående afsnit kan iværksætteren tilbyde produkter eller tjenester, hvis priser er underlagt udsving på det finansielle marked, som er uden for iværksætterens kontrol, med variable priser. Denne forbindelse til udsving og det faktum, at eventuelle angivne priser er målpriser, skal angives sammen med tilbuddet.
 3. Prisstigninger inden for 3 måneder efter aftalens indgåelse er kun tilladt, hvis de følger af lovbestemmelser eller bestemmelser.
 4. Prisstigninger fra 3 måneder efter kontraktens indgåelse er kun tilladt, hvis entreprenøren har fastsat det og:
  • de følger af lovbestemmelser eller bestemmelser; eller
  • forbrugeren har ret til at opsige aftalen fra den dag, hvor prisstigningen træder i kraft.
 5. De priser, der er nævnt i tilbuddet om produkter eller tjenester, inkluderer moms.
 6. Alle priser er med forbehold for tryk- og sætningsfejl. Der accepteres intet ansvar for konsekvenserne af tryk- og sætningsfejl. I tilfælde af tryk- og sætningsfejl er entreprenøren ikke forpligtet til at levere produktet i henhold til den forkerte pris.

Artikel 10 - Overensstemmelse og garanti

 1. Iværksætteren garanterer, at produkterne og / eller tjenesterne overholder aftalen, de specifikationer, der er nævnt i tilbuddet, de rimelige krav til sundhed og / eller anvendelighed og de eksisterende lovbestemmelser og / eller regeringsbestemmelser på datoen for aftalens indgåelse. Hvis det er aftalt, garanterer iværksætteren også, at produktet er egnet til andet end normal brug.
 2. En garanti stillet af entreprenøren, producenten eller importøren påvirker ikke de juridiske rettigheder og krav, som forbrugeren kan gøre gældende over for entreprenøren på grundlag af aftalen.
 3. Eventuelle defekte eller forkert leverede produkter skal rapporteres skriftligt til iværksætteren inden for 2 måneder efter levering. Produkterne skal returneres i original emballage og i ny stand.
 4. Entreprenørens garantiperiode svarer til producentens garantiperiode. Entreprenøren er dog aldrig ansvarlig for produkternes endelige egnethed til hver enkelt anvendelse af forbrugeren eller for nogen rådgivning vedrørende brug eller anvendelse af produkterne.
 5. Garantien gælder ikke, hvis:
  • forbrugeren selv har repareret og/eller modificeret de leverede produkter eller fået dem repareret og/eller modificeret af tredjemand;
  • de leverede produkter har været udsat for unormale forhold eller på anden måde er blevet behandlet skødesløst eller er blevet behandlet i strid med instruktionerne fra entreprenøren og/eller på emballagen;
  • Manglen er helt eller delvist et resultat af regler, der er pålagt eller vil blive pålagt af regeringen vedrørende arten eller kvaliteten af de anvendte materialer.

Artikel 11 - Levering og udførelse

 1. Iværksætteren vil udvise størst mulig omhu ved modtagelse og udførelse af ordrer på produkter og ved vurdering af anmodninger om levering af tjenester.
 2. Leveringsstedet er den adresse, som forbrugeren har oplyst til virksomheden.
 3. Med forbehold for hvad der er anført i stk. 4 i denne artikel, vil virksomheden udføre accepterede ordrer med passende hastighed, men senest inden for 30 dage, medmindre forbrugeren har accepteret en længere leveringsperiode. Hvis leveringen forsinkes, eller hvis en ordre ikke kan udføres eller kun kan udføres delvist, vil forbrugeren blive informeret om dette senest 30 dage efter, at ordren blev afgivet. I så fald har forbrugeren ret til at ophæve aftalen uden omkostninger. Forbrugeren er ikke berettiget til nogen kompensation.
 4. Alle leveringstider er vejledende. Forbrugeren kan ikke udlede nogen rettigheder af de nævnte vilkår. Overskridelse af en frist giver ikke forbrugeren ret til kompensation.
 5. I tilfælde af opløsning i overensstemmelse med stk. 3 i denne artikel refunderer iværksætteren det beløb, som forbrugeren har betalt, så hurtigt som muligt, men senest inden for 14 dage efter opløsningen.
 6. Hvis levering af et bestilt produkt viser sig at være umulig, vil iværksætteren gøre en indsats for at levere en erstatningsartikel. Senest ved levering vil det blive rapporteret på en klar og forståelig måde, at en erstatningsartikel leveres. Med erstatningsartikler kan fortrydelsesretten ikke udelukkes. Omkostningerne ved enhver returforsendelse bæres af iværksætteren.
 7. Risikoen for skade og / eller tab af produkter hviler på iværksætteren indtil leveringstidspunktet til forbrugeren eller en repræsentant, der tidligere er udpeget og gjort bekendt med iværksætteren, medmindre andet udtrykkeligt er aftalt.

Artikel 12 - Varighedstransaktioner: varighed, opsigelse og fornyelse

Afslutning

 1. Forbrugeren kan til enhver tid opsige en tidsubegrænset kontrakt, der er indgået om regelmæssig levering af produkter (herunder elektricitet) eller tjenesteydelser, med forbehold for aftalte opsigelsesregler og en opsigelsesperiode på højst en måned.
 2. Forbrugeren kan opsige en tidsbegrænset kontrakt, der er indgået om regelmæssig levering af produkter (herunder elektricitet) eller tjenesteydelser, når som helst hen imod udløbet af den tidsbegrænsede periode i henhold til aftalte opsigelsesregler og med et opsigelsesvarsel på højst en måned.
 3. Forbrugeren kan ændre de aftaler, der er nævnt i de foregående afsnit:
  • ophøre til enhver tid og er ikke begrænset til ophør på et bestemt tidspunkt eller i en bestemt periode;
  • i det mindste afslutte dem på samme måde, som de blev indgået af ham;
  • altid opsiges med samme opsigelsesvarsel, som iværksætteren har fastsat for sig selv.

Forlængelse

 1. En aftale, der er indgået for en bestemt periode, og som omfatter regelmæssig levering af produkter (herunder elektricitet) eller tjenesteydelser, kan ikke stiltiende forlænges eller fornyes for en bestemt periode.
 2. Uanset det foregående afsnit kan en tidsbegrænset aftale, der er indgået om regelmæssig levering af dag- eller ugeaviser og magasiner, stiltiende forlænges for en tidsbegrænset periode på højst tre måneder, hvis forbrugeren kan opsige denne fornyede aftale mod slutningen af forlængelsen med et varsel på højst en måned.
 3. En tidsbegrænset aftale, der er indgået om regelmæssig levering af produkter eller tjenesteydelser, kan kun stiltiende forlænges på ubestemt tid, hvis forbrugeren til enhver tid kan opsige aftalen med et varsel, der ikke overstiger en måned, og et varsel, der ikke overstiger tre måneder, hvis aftalen vedrører regelmæssig, men mindre end en gang om måneden, levering af dag- eller ugeaviser og magasiner.
 4. En tidsbegrænset aftale om regelmæssig levering af dag- eller ugeblade og magasiner som introduktion (prøve- eller introduktionsabonnement) fortsættes ikke stiltiende og ophører automatisk ved prøve- eller introduktionsperiodens udløb.

Varighed

 1. Hvis en kontrakt har en varighed på mere end et år, kan forbrugeren efter et år opsige kontrakten til enhver tid med et varsel på højst en måned, medmindre rimelighed og retfærdighed taler imod en opsigelse før udløbet af den aftalte varighed.

Artikel 13 - Betaling

 1. Medmindre andet er aftalt, skal de beløb, som forbrugeren skylder, betales senest 7 arbejdsdage efter begyndelsen af den betænkningstid, der er omhandlet i artikel 6, stk. 1. I tilfælde af en aftale om levering af en tjenesteydelse starter denne periode, efter at forbrugeren har modtaget bekræftelsen på aftalen.
 2. Forbrugeren har pligt til straks at rapportere unøjagtigheder i betalingsoplysninger, der er leveret eller nævnt til iværksætteren.
 3. I tilfælde af manglende betaling fra forbrugeren, med forbehold af lovmæssige begrænsninger, har iværksætteren ret til at opkræve de rimelige omkostninger, som forbrugeren har fået kendskab til på forhånd.

Artikel 14 - Klageprocedure

 1. Iværksætteren har en tilstrækkeligt offentliggjort klageprocedure og behandler klagen i overensstemmelse med denne klageprocedure.
 2. Klager over aftalens opfyldelse skal indsendes til iværksætteren inden for 2 måneder, fuldt og tydeligt beskrevet, efter at forbrugeren har identificeret manglerne.
 3. Klager, der indsendes til entreprenøren, vil blive besvaret inden for en periode på 14 dage fra modtagelsesdatoen. Hvis en klage kræver en forudsigelig længere behandlingstid, vil iværksætteren svare inden for 14-dages perioden med en meddelelse om modtagelse og en indikation af, hvornår forbrugeren kan forvente et mere detaljeret svar.
 4. Hvis klagen ikke kan løses ved gensidig aftale, opstår der en tvist, som kan løses ved tvistbilæggelse.
 5. Ved klager skal en forbruger først henvende sig til iværksætteren. Hvis webshoppen er tilknyttet Stichting WebwinkelKeur, og klager ikke kan løses ved gensidig konsultation, skal forbrugeren henvende sig til Stichting WebwinkelKeur (www.webwinkelkeur.nl), vil den mægle gratis. Tjek her om denne butik har et aktuelt medlemskab. Hvis der stadig ikke findes en løsning, har forbrugeren mulighed for at få sin klage behandlet af det uafhængige tvistudvalg, der er udpeget af WebwinkelKeur Foundation, beslutningen er bindende, og både iværksætter og forbruger er enige om denne bindende beslutning. At indgive en tvist til dette tvistudvalg indebærer omkostninger, som skal betales af forbrugeren til det pågældende udvalg. Det er også muligt at indgive klager via den europæiske ODR-platform (http://ec.europa.eu/odr).
 6. En klage suspenderer ikke operatørens forpligtelser, medmindre operatøren skriftligt angiver andet.
 7. Hvis operatøren finder en klage gyldig, vil operatøren efter eget skøn enten udskifte eller reparere de leverede produkter uden beregning.

Artikel 15 - Tvister

 1. Kontrakter mellem iværksætteren og forbrugeren, som disse generelle vilkår og betingelser vedrører, er udelukkende underlagt hollandsk lov. Også selvom forbrugeren er bosiddende i udlandet.
 2. Wienerkonventionen finder ikke anvendelse.

Artikel 16 - Supplerende eller anderledes bestemmelser

Yderligere bestemmelser eller bestemmelser, der afviger fra disse generelle vilkår og betingelser, må ikke være til skade for forbrugeren og skal registreres skriftligt eller på en sådan måde, at de kan opbevares af forbrugeren på en tilgængelig måde på en holdbar databærer.

Vilkår og betingelser

Indeks

Artikel 1 - Definitioner
Artikel 2 - Iværksætterens identitet
Artikel 3 - Anvendelighed
Artikel 4 - Tilbuddet
Artikel 5 - Kontrakten
Artikel 6 - Fortrydelsesret
Artikel 7 - Omkostninger i tilfælde af tilbagetrækning
Artikel 8 - Udelukkelse af fortrydelsesret
Artikel 9 - Prisen
Artikel 10 - Overensstemmelse og garanti
Artikel 11 - Levering og udførelse
Artikel 12 - Varighedstransaktioner: varighed, annullering og forlængelse
Artikel 13 - Betaling
Artikel 14 - Klageprocedure
Artikel 15 - Tvister

Artikel 16 - Supplerende eller afvigende bestemmelser

Artikel 1 - Definitioner

Under disse forhold gælder følgende definitioner:
 
 • Refleksionsperiode: den periode, hvor forbrugeren kan gøre brug af sin fortrydelsesret;
 • Forbruger: den fysiske person, der ikke handler som led i udøvelsen af et erhverv eller en virksomhed, og som indgår en fjernsalgsaftale med iværksætteren;
 • Dag: kalenderdag;
 • Transaktionens varighed: en fjernkontrakt, der vedrører en række produkter og/eller tjenester, hvor leverings- og/eller købsforpligtelsen er spredt over tid;
 • Holdbar medium: ethvert middel, der gør det muligt for forbrugeren eller iværksætteren at lagre oplysninger, der er rettet til ham personligt, på en måde, der gør fremtidig konsultation og uændret reproduktion af de lagrede oplysninger mulig.
 • Fortrydelsesret: forbrugerens mulighed for at fortryde fjernsalgsaftalen inden for betænkningstiden;
 • Model form: den modelformular for fortrydelse, som iværksætteren stiller til rådighed, og som en forbruger kan udfylde, når han ønsker at gøre brug af sin fortrydelsesret.
 • Iværksætter: Den fysiske eller juridiske person, der tilbyder produkter og/eller tjenester til forbrugere på afstand;
 • Kontrakt om afstand: en aftale, hvor der inden for rammerne af et system, der er organiseret af iværksætteren til fjernsalg af produkter og / eller tjenester, til og med aftalens indgåelse, kun bruges en eller flere teknikker til fjernkommunikation;
 • Teknik til fjernkommunikation: midler, der kan bruges til at indgå en kontrakt, uden at forbrugeren og iværksætteren er i samme rum på samme tid.
 • Vilkår og betingelser: de nuværende generelle vilkår og betingelser for iværksætteren.

Artikel 2 - Iværksætterens identitet

Dosing Pump Shop B.V.
Poortweg 1
4613 BW Bergen op Zoom
 
Telefonnummer: 0164-321029
Mailadresse: info@dosingpump.shop
CoC-nummer: 89781147

Momsnummer: NL865106964B01

Artikel 3 - Anvendelighed

 1. Disse generelle vilkår og betingelser gælder for ethvert tilbud fra iværksætteren og for enhver fjernkontrakt og ordrer mellem iværksætter og forbruger.
 2. Inden fjernsalgsaftalen indgås, vil teksten til disse generelle vilkår og betingelser blive stillet til rådighed for forbrugeren. Hvis dette ikke er rimeligt muligt, før fjernkontrakten indgås, vil det blive angivet, at de generelle vilkår og betingelser kan ses hos iværksætteren, og de vil blive sendt gratis så hurtigt som muligt efter anmodning fra forbrugeren.
 3. Hvis fjernsalgsaftalen indgås elektronisk, kan teksten til disse generelle vilkår og betingelser uanset det foregående afsnit og inden fjernsalgsaftalen indgås gøres elektronisk tilgængelig for forbrugeren på en sådan måde, at forbrugeren let kan gemme den på et varigt medium. Hvis dette ikke er rimeligt muligt, vil det, inden fjernsalgsaftalen indgås, blive angivet, hvor de generelle vilkår og betingelser kan konsulteres elektronisk, og at de på forbrugerens anmodning vil blive sendt gratis ad elektronisk vej eller på anden måde.
 4. Hvis de specifikke produkt- eller servicevilkår gælder ud over disse generelle vilkår og betingelser, gælder andet og tredje afsnit mutatis mutandis, og forbrugeren kan i tilfælde af modstridende generelle vilkår og betingelser altid påberåbe sig den gældende bestemmelse, der er mest fordelagtig for ham.
 5. Hvis en eller flere bestemmelser i disse generelle vilkår og betingelser på noget tidspunkt er helt eller delvist ugyldige eller ødelagte, forbliver kontrakten og disse betingelser intakte, og den pågældende bestemmelse erstattes af en bestemmelse, der så vidt muligt nærmer sig hensigten med den oprindelige.
 6. Situationer, der ikke er reguleret i disse generelle vilkår og betingelser, skal vurderes "efter ånden" i disse generelle vilkår og betingelser.
 7. Uklarheder om forklaringen eller indholdet af en eller flere bestemmelser i vores vilkår og betingelser skal forklares "efter ånden" i disse vilkår og betingelser.

Artikel 4 - Tilbuddet

 1. Hvis et tilbud har en begrænset gyldighedsperiode eller er underlagt betingelser, vil dette udtrykkeligt fremgå af tilbuddet.
 2. Tilbuddet er uden forpligtelser. Iværksætteren har ret til at ændre og justere tilbuddet.
 3. Tilbuddet indeholder en fuldstændig og nøjagtig beskrivelse af de tilbudte produkter og / eller tjenester. Beskrivelsen er tilstrækkelig detaljeret til at gøre en korrekt vurdering af tilbuddet muligt for forbrugeren. Hvis iværksætteren bruger billeder, er disse en sand afspejling af de tilbudte produkter og / eller tjenester. Åbenlyse fejl eller fejl i tilbuddet binder ikke iværksætteren.
 4. Alle billeder, specifikationer og oplysninger i tilbuddet er vejledende og kan ikke føre til erstatning eller ophævelse af kontrakten.
 5. Produkter med billeder er en sand afspejling af de tilbudte produkter. Iværksætteren kan ikke garantere, at de viste farver svarer nøjagtigt til de virkelige farver på produkterne.
 6. Hvert tilbud indeholder oplysninger, der gør det klart for forbrugeren, hvilke rettigheder og forpligtelser der er knyttet til accepten af tilbuddet. Dette gælder i særdeleshed:
  •  prisen er inklusive skatter og afgifter;
  •  de mulige omkostninger ved forsendelse;
  •  den måde, hvorpå kontrakten vil blive indgået, og hvilke handlinger der er nødvendige for dette;
  •  om fortrydelsesretten gælder eller ej;
  •  metoden til betaling, levering og udførelse af kontrakten;
  •  perioden for at acceptere tilbuddet, eller den periode, inden for hvilken entreprenøren garanterer prisen;
  •  størrelsen af taksten for fjernkommunikation, hvis omkostningerne ved at bruge teknikken til fjernkommunikation beregnes på et andet grundlag end den almindelige basistakst for det anvendte kommunikationsmiddel
  •  om aftalen arkiveres efter indgåelsen, og i så fald hvordan den kan konsulteres af forbrugeren;
  •  den måde, hvorpå forbrugeren, inden kontrakten indgås, kan kontrollere de data, han har leveret i henhold til kontrakten, og om nødvendigt reparere dem;
  •  eventuelle andre sprog, som kontrakten kan indgås på ud over hollandsk;
  •  de adfærdskodekser, som iværksætteren har underkastet sig, og den måde, hvorpå forbrugeren kan konsultere disse adfærdskodekser elektronisk; og
  •  minimumsvarigheden af fjernsalgsaftalen i tilfælde af en transaktions varighed.
  •  Valgfrit: tilgængelige størrelser, farver, materialetyper.

Artikel 5 - Kontrakten 

 1. Kontrakten er, uden at det berører bestemmelserne i stk. 4, indgået på det tidspunkt, hvor forbrugeren accepterer tilbuddet og opfylder de tilsvarende betingelser.
 2. Hvis forbrugeren har accepteret tilbuddet elektronisk, vil iværksætteren straks bekræfte modtagelsen af accepten af tilbuddet elektronisk. Så længe modtagelsen af denne accept ikke er blevet bekræftet af iværksætteren, kan forbrugeren opløse aftalen.
 3. Hvis kontrakten indgås elektronisk, vil iværksætteren træffe passende tekniske foranstaltninger og organisatoriske foranstaltninger for at sikre den elektroniske overførsel af data, og han vil sikre et sikkert webmiljø. Hvis forbrugeren kan betale elektronisk, vil iværksætteren overholde passende sikkerhedsforanstaltninger.
 4. Iværksætteren kan - inden for de juridiske rammer - informere om, hvorvidt forbrugeren kan opfylde sine betalingsforpligtelser, samt alle de fakta og faktorer, der er vigtige for en ansvarlig indgåelse af fjernkontrakten. Hvis iværksætteren baseret på denne undersøgelse har gode grunde til ikke at indgå aftalen, har han ret til at afvise en ordre eller anmodning, og han har ret til at knytte særlige betingelser til udførelsen.
 5. Iværksætteren sender følgende oplysninger med produktet eller tjenesten, skriftligt eller på en sådan måde, at det kan gemmes af forbrugeren på en tilgængelig måde på et varigt medium:
  • besøgsadressen på iværksætterens forretningssted, hvor forbrugeren kan henvende sig med klager;
  • de betingelser, hvorunder og den måde, hvorpå forbrugeren kan gøre brug af fortrydelsesretten, eller en klar erklæring om udelukkelse af fortrydelsesretten;
  • oplysninger om garantier og den eksisterende service efter købet;
  • de oplysninger, der er inkluderet i artikel 4, stk. 3, i disse betingelser, medmindre iværksætteren allerede har givet disse oplysninger til forbrugeren inden udførelsen af kontrakten;
  • kravene til opsigelse af kontrakten, hvis kontrakten har en varighed på mere end et år eller er ubestemt.
 6. I tilfælde af en udvidet transaktion gælder bestemmelsen i det foregående afsnit kun for den første levering.
 7. Hver kontrakt indgås under suspensive betingelser om tilstrækkelig tilgængelighed af de pågældende produkter.

Artikel 6 - Fortrydelsesret

Ved levering af produkter:
 1. Ved køb af produkter har forbrugeren mulighed for at opsige kontrakten uden at give nogen grund inden for 14 dage. Denne refleksionsperiode begynder dagen efter modtagelse af produktet af forbrugeren eller en repræsentant, der er forudbestemt af forbrugeren, og som er annonceret til iværksætteren.
 2. I betænkningstiden vil forbrugeren håndtere produktet og emballagen forsigtigt. Han vil kun pakke ud eller bruge produktet i det omfang, det er nødvendigt for at vurdere, om han ønsker at beholde produktet eller ej. Hvis han gør brug af sin fortrydelsesret, returnerer han produktet med alt tilbehør og - hvis det er rimeligt muligt - i den originale stand og emballage til iværksætteren i overensstemmelse med de rimelige og klare instruktioner, som iværksætteren har givet.
 3. Når forbrugeren ønsker at gøre brug af sin fortrydelsesret, er han forpligtet til at meddele dette til iværksætteren inden for 14 dage efter modtagelsen af produktet. Forbrugeren skal meddele dette ved hjælp af modelformularen. Når forbrugeren har meddelt, at han ønsker at gøre brug af sin fortrydelsesret, skal kunden returnere produktet inden for 14 dage. Forbrugeren skal bevise, at de leverede varer er blevet returneret rettidigt, for eksempel ved hjælp af et forsendelsesbevis.
 4. Hvis kunden ikke har meddelt, at han ønsker at gøre brug af sin fortrydelsesret efter udløbet af de perioder, der er nævnt i stk. 2 og 3, eller forbrugeren ikke har returneret produktet til iværksætteren, er købet en kendsgerning.

Når der leveres tjenester:

 1. Ved levering af tjenesteydelser har forbrugeren mulighed for at opsige kontrakten uden at angive nogen grund i mindst 14 dage fra den dag, hvor kontrakten blev indgået.
 2. For at gøre brug af sin fortrydelsesret vil forbrugeren fokusere på de rimelige og klare instruktioner, som iværksætteren giver med tilbuddet og / eller senest ved levering.

Artikel 7 - Omkostninger i tilfælde af tilbagetrækning

 1. Hvis forbrugeren gør brug af sin fortrydelsesret, skal forbrugeren afholde omkostningerne ved returnering af varerne.
 2. Hvis forbrugeren har betalt et beløb, refunderer iværksætteren dette beløb så hurtigt som muligt, men senest 14 dage efter annulleringen. Betingelsen er dog, at produktet allerede er modtaget af den erhvervsdrivende, eller at der kan fremlægges afgørende bevis for den fuldstændige returnering. Tilbagebetalingen vil ske via den samme betalingsmetode, som forbrugeren har brugt, medmindre forbrugeren udtrykkeligt godkender en anden betalingsmetode.
 3. I tilfælde af skade på produktet på grund af uforsigtig håndtering af forbrugeren selv, er forbrugeren ansvarlig for værdiforringelsen af produktet.
 4. Forbrugeren kan ikke holdes ansvarlig for værdiforringelsen af produktet, hvis iværksætteren ikke giver alle lovpligtige oplysninger om fortrydelsesretten, dette skal gøres inden indgåelsen af salgskontrakten.

Artikel 8 - Udelukkelse af fortrydelsesretten 

 1. Iværksætteren kan udelukke forbrugerens fortrydelsesret for produkter som beskrevet i stk. 2 og 3. Udelukkelsen af fortrydelsesretten gælder kun, hvis iværksætteren tydeligt har angivet dette i tilbuddet, i det mindste i tide til indgåelse af kontrakten.
 2. Udelukkelse af fortrydelsesretten er kun mulig for produkter:
  1. der er skabt af iværksætteren i overensstemmelse med forbrugerens specifikationer;
  2. der tydeligvis er af personlig karakter;
  3. som ikke kan returneres på grund af deres beskaffenhed;
  4. der kan ødelægges eller ældes hurtigt;
  5. hvis pris er underlagt udsving på det finansielle marked, som iværksætteren ikke har nogen indflydelse på;
  6. til løse aviser og blade;
  7. for lyd- og videooptagelser og computersoftware, som forbrugeren har brudt forseglingen på.
  8. til hygiejniske produkter, hvor forbrugeren har brudt forseglingen.
 3. Udelukkelse af fortrydelsesretten er kun mulig for tjenesteydelser:
  1. vedrørende indkvartering, transport, restauranttjenester eller til at udføre fritidsaktiviteter på en bestemt dato eller i en bestemt periode;
  2. hvor leveringen er påbegyndt med forbrugerens udtrykkelige samtykke, inden betænkningstiden er udløbet;
  3. vedrørende væddemål og lotterier.
    

Artikel 9 - Prisen 

 1. I den periode, der er nævnt i tilbuddet, vil priserne på de tilbudte produkter og / eller tjenester ikke blive forhøjet, bortset fra prisændringer på grund af ændringer i momssatser.
 2. I modsætning til det foregående afsnit kan iværksætteren tilbyde produkter eller tjenester med variable priser, hvis der er tale om priser, der er udsat for udsving på det finansielle marked, og som iværksætteren ikke har nogen indflydelse på. Dette link til udsving og det faktum, at alle nævnte priser er målpriser, nævnes i tilbuddet.
 3. Prisstigninger inden for 3 måneder efter kontraktens indgåelse er kun tilladt, hvis de er et resultat af lovbestemmelser eller bestemmelser.
 4. Prisstigninger fra 3 måneder efter kontraktens indgåelse er kun tilladt, hvis iværksætteren har fastsat dette og:
  1. de er resultatet af lovbestemte regler eller bestemmelser; eller
  2. forbrugeren har ret til at opsige aftalen med virkning fra den dag, hvor prisstigningen begynder.
 5. De priser, der er nævnt i tilbuddet om produkter eller tjenester, inkluderer moms.
 6. Alle priser er med forbehold for trykfejl. Der accepteres intet ansvar for konsekvenserne af trykfejl. I tilfælde af trykfejl er entreprenøren ikke forpligtet til at levere produktet til den fejlagtige pris.

Artikel 10 - Overensstemmelse og garanti

 1. Iværksætteren garanterer, at produkterne og / eller tjenesterne overholder kontrakten, de specifikationer, der er angivet i tilbuddet, de rimelige krav til dyd og / eller anvendelighed og de eksisterende lovbestemmelser og / eller regeringsbestemmelser på datoen for kontraktens indgåelse. Hvis det er aftalt, garanterer iværksætteren også, at produktet er egnet til andet end normal brug.
 2. En garanti givet af iværksætteren, producenten eller importøren påvirker ikke de lovbestemte rettigheder og krav, som forbrugeren kan gøre gældende over for iværksætteren på grundlag af kontrakten.
 3. Eventuelle defekter eller forkert leverede produkter skal rapporteres skriftligt til iværksætteren inden for 4 uger efter levering. Returnering af produkterne skal ske i den originale emballage og i ny stand.
 4. Iværksætterens garantiperiode er i overensstemmelse med producentens garantiperiode. Entreprenøren er aldrig ansvarlig for produkternes endelige egnethed til hver enkelt anvendelse af forbrugeren eller for nogen rådgivning vedrørende brug eller anvendelse af produkterne.
 5. Garantien gælder ikke, hvis:
  • forbrugeren selv har repareret og/eller bearbejdet de leverede produkter, eller hvis forbrugeren lader det reparere og/eller bearbejde af tredjemand;
  • De leverede produkter udsættes for unormale forhold eller på anden måde skødesløs håndtering eller i strid med iværksætterens instruktioner og / eller håndteres på emballagen;
  • Manglen er helt eller delvist et resultat af regler, som regeringen har lavet eller vil lave vedrørende arten eller kvaliteten af de anvendte materialer.

Artikel 11 - Levering og udførelse

 1. Iværksætteren vil udvise størst mulig omhu ved modtagelse og udførelse af ordrer på produkter og ved vurdering af ansøgninger om levering af tjenester.
 2. Leveringsstedet er den adresse, som forbrugeren har oplyst til virksomheden.
 3. Under behørig hensyntagen til bestemmelserne i stk. 4 i denne artikel vil virksomheden udføre accepterede ordrer hurtigt, men ikke senere end 30 dage, medmindre forbrugeren har accepteret en længere leveringsperiode. Hvis leveringen forsinkes, eller hvis en ordre ikke eller kun delvist kan udføres, vil forbrugeren modtage en meddelelse om dette senest 30 dage efter, at han har afgivet ordren. I så fald har forbrugeren ret til at ophæve aftalen uden omkostninger. Forbrugeren har ikke ret til kompensation.
 4. Alle leveringsbetingelser er vejledende. Forbrugeren kan ikke udlede nogen rettigheder af nogen af de nævnte perioder. Overskridelse af en frist berettiger ikke forbrugeren til kompensation.
 5. I tilfælde af opløsning i overensstemmelse med stk. 3 i denne artikel refunderer iværksætteren det beløb, som forbrugeren har betalt så hurtigt som muligt, men senest 14 dage efter opsigelsen.
 6. Hvis leveringen af et bestilt produkt viser sig at være umulig, vil entreprenøren bestræbe sig på at stille en erstatningsartikel til rådighed. Senest ved levering vil det blive angivet på en klar og forståelig måde, at der vil blive leveret en erstatningsvare. For erstatningsvarer kan fortrydelsesretten ikke udelukkes. Omkostningerne ved enhver returforsendelse afholdes af entreprenøren.
 7. Risikoen for skade og / eller tab af produkter hviler på iværksætteren indtil leveringstidspunktet til forbrugeren eller en forudbestemt repræsentant, der er meddelt iværksætteren, medmindre andet udtrykkeligt er aftalt.

Artikel 12 - Transaktionernes varighed: varighed, annullering og forlængelse

Aflysning
 1. Forbrugeren kan til enhver tid opsige en kontrakt, der er indgået på ubestemt tid, og som omfatter regelmæssig levering af produkter (herunder elektricitet) eller tjenesteydelser, under behørig hensyntagen til de aftalte opsigelsesregler og en opsigelsesperiode på op til en måned.
 2. Forbrugeren kan opsige en kontrakt, der er indgået for en bestemt periode, og som omfatter regelmæssig levering af produkter (herunder elektricitet) eller tjenester, når som helst ved udløbet af den fastsatte periode, under behørig hensyntagen til de aftalte opsigelsesregler og en opsigelsesperiode på højst en måned.
 3. Forbrugeren kan i de aftaler, der er nævnt i de foregående afsnit:
  • opsige til enhver tid og ikke være begrænset til opsigelse på et bestemt tidspunkt eller i en given periode;
  • i det mindste annullere på samme måde, som de blev indgået af ham;
  • altid opsiges med samme opsigelsesvarsel, som iværksætteren har fastsat for sig selv.
Forlængelse
 1. En kontrakt, der er indgået for en bestemt periode, og som omfatter regelmæssig levering af produkter (herunder elektricitet) eller tjenesteydelser, kan ikke stiltiende forlænges eller fornyes for en bestemt periode.
 2. I modsætning til det foregående afsnit kan en aftale, der er indgået for en bestemt periode, og som omfatter regelmæssig levering af dagblade, aviser og magasiner, stiltiende forlænges for en bestemt periode på højst tre måneder, hvis forbrugeren kan opsige denne forlængede aftale inden udløbet af forlængelsen med et varsel på højst en måned.
 3. En aftale, der er indgået for en bestemt periode, og som omfatter regelmæssig levering af produkter eller tjenesteydelser, kan kun stiltiende forlænges på ubestemt tid, hvis forbrugeren til enhver tid kan opsige aftalen med et varsel på højst en måned og et varsel på højst tre måneder, hvis aftalen omfatter regelmæssig, men mindre end en gang om måneden, levering af dagblade, aviser og magasiner.
 4. En tidsbegrænset aftale om regelmæssig levering af dagblade, aviser og magasiner (prøve- eller introduktionsabonnement) kan ikke fortsættes stiltiende og ophører automatisk efter prøve- eller introduktionsperioden.
Varighed

Hvis en aftale har en varighed på mere end et år, kan forbrugeren til enhver tid opsige aftalen med et varsel på højst en måned, medmindre rimelighed og billighed taler imod opsigelse før udløbet af den aftalte periode.

Artikel 13 - Betaling

 1. Medmindre andet er aftalt, skal de beløb, som forbrugeren skylder, betales senest 7 arbejdsdage efter begyndelsen af den betænkningstid, der er nævnt i artikel 6, stk. 1. I tilfælde af en kontrakt om levering af en tjenesteydelse starter denne periode, efter at forbrugeren har modtaget bekræftelsen af kontrakten.
 2. Forbrugeren har pligt til straks at rapportere unøjagtigheder i leverede eller angivne betalingsoplysninger til iværksætteren.
 3. I tilfælde af misligholdelse fra forbrugeren har iværksætteren ret til, med forbehold af lovbestemte begrænsninger, at opkræve de rimelige omkostninger, der blev annonceret før forbrugeren.

Artikel 14 - Klageprocedure

 1. Iværksætteren har en veloplyst klageprocedure og behandler klagen i overensstemmelse med denne klageprocedure.
 2. Klager over udførelsen af kontrakten skal indsendes fuldt og tydeligt beskrevet til iværksætteren inden for 7 dage, efter at forbrugeren har opdaget manglerne.
 3. Klager, der indsendes til entreprenøren, vil blive besvaret inden for en periode på 14 dage fra modtagelsesdatoen. Hvis en klage kræver en forudsigelig længere behandlingstid, vil iværksætteren svare inden for perioden på 14 dage med en meddelelse om modtagelse og en indikation af, hvornår forbrugeren kan forvente et mere detaljeret svar.
 4. Hvis klagen ikke kan løses ved gensidig aftale, opstår der en tvist, som kan afgøres ved tvistbilæggelse.
 5. I tilfælde af klager skal en forbruger først henvende sig til iværksætteren. Hvis webshoppen er tilknyttet Stichting WebwinkelKeur, og hvis klagerne ikke kan løses ved gensidig aftale, skal forbrugeren henvende sig til Stichting WebwinkelKeur (www.webwinkelkeur.nl), som vil mægle gratis. Tjek her om denne webshop har et løbende medlemskab (dette gælder kun for hollandske og/eller belgiske kunder). Hvis der ikke er fundet en løsning inden da, har forbrugeren mulighed for at få sin klage behandlet af voldgiftsudvalget udpeget af Stichting WebwinkelKeur, afgørelsen af dette er bindende, og både iværksætter og forbruger skal være enige i denne bindende beslutning. Der er omkostninger forbundet med at indgive en tvist til voldgiftsudvalget, som skal betales af forbrugeren til det relevante udvalg. Det er også muligt at indgive klager via Europæisk ODR-platform.
 6. En klage suspenderer ikke iværksætterens forpligtelser, medmindre iværksætteren skriftligt angiver andet.
 7. Hvis en klage findes velbegrundet af iværksætteren, erstatter eller reparerer iværksætteren produkterne efter forbrugerens valg eller de leverede produkter gratis.

Artikel 15 - Tvister

 1. Kontrakter mellem iværksætteren og forbrugeren, som disse generelle vilkår og betingelser gælder for, reguleres udelukkende af hollandsk lov. Også selv om forbrugeren bor i udlandet.
 2. Wienerkonventionen om kontrakter om internationalt salg af varer finder ikke anvendelse.

Artikel 16 - Supplerende eller afvigende bestemmelser

Yderligere eller afvigende bestemmelser fra disse vilkår og betingelser må ikke være på forbrugerens bekostning og skal registreres skriftligt eller på en sådan måde, at de kan opbevares af forbrugeren på en tilgængelig måde på et varigt medium.
da_DKDK